S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Používáním našich stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie na vašem počítači / zařízení. Nastavení cookies můžete změnit v nastavení vašeho prohlížeče.
Ok

 Tel: +420 725 562 991          info@zlatabanka.com               


  » Obchodní podmínky
  Obchodní podmínky

  1. Vymezení pojmů:

  1.1 Prodávající:

  Prodávající je obchodní společnost společností FM-Verny s.r.o. se sídlem Roháčova 557/9. 284 01 Kutná Hora, IČ 05146216 zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 258952.

  Prodávající je podnikatelem, jehož předmětem podnikání je Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

  1.2 Kupující:

  Je fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje prostřednictvím E-shopu Prodávajícího nabízené zboží a vstupuje s Prodávajícím do smluvního vztahu

  1.3 E-shop:

  internetový obchod provozovaný Prodávajícím na www.zlatabanka.store

  1.4. Investiční produkty:

  produkty u kterých se mění cena v závislosti na komoditní burze

  1.5 Produkty s pevnou cenou

  produkty u kterých se cena nemění

  1.6 Kupní smlouva:

  Kupní smlouvou se rozumí smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím, uzavřená na základě Objednávky Kupujícího.

  1.7 Objednávka:

  Je právním jednáním Kupujícího adresovaným Prodávajícímu spočívajícím ve vymezení zboží, ke kterému má být převedeno vlastnické právo na základě Kupní smlouvy. Objednávka může být učiněna ústní formou na pobočce Prodávajícího, elektronicky prostřednictvím E-shopu, telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu info@zlatabanka.com.

  1.8 Fixace ceny

  znamená potvrzení a definitivní stanovení ceny investičních kovů, které přímo podléhají změnám ceny na světových komoditních burzách. Fixace ceny se týká pouze Investičních produktů.

  1.9 Aktuální spotová cena

  je cena drahých kovů na komoditních burzách

  2. Objednávka zboží

  2.1 Obsahem Objednávky zboží je zejména specifikace požadovaného zboží co do druhu a množství.

  2.2.Od objednávky je možné odstoupit do 24 hod od jejího učinění, a to prostřednictvím e-mailu adresovaného Prodávajícímu na e-mailovou adresu info@zlatabanka.com.

  2.3 Prodávající je oprávněn kdykoli Kupujícího vyzvat k dodatečnému potvrzení Objednávky. V případě, že Kupující Objednávku požadovaným způsobem nepotvrdí, není Prodávající povinen na základě Objednávky Kupujícího poskytnout požadované plnění.

  2.4 Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout Objednávku jestliže:

  • údaje o Kupujícím jsou neúplné nebo zavádějící;
  • Kupující v minulosti porušil své povinnosti vůči Prodávajícímu;
  • Prodávající v danou dobu nemá zboží na skladě nebo k dispozici u dodavatelů;
  • ceny na e-shopu byla uvedena nesprávně z jakéhokoli důvodu nebo došlo k razantní změně ceny;
  • z jakéhokoli jiného důvodu;
  • objednávka se týká produktů umístěných na webovém rozhraní Prodávajícího nebo na prodejně Prodávajícího, které mají informativní charakter.

  Akceptací těchto podmínek vylučují účastníci užití § 1732 odst. 2 občanského zákoníku.

  2.5 Kupující bude o odmítnutí objednávky bezodkladně informován. Prodávající nemusí informovat o důvodu odmítnutí objednávky.

  3. Cena

  3.1 Cena zboží je stanovena rozdílně pro Investiční produkty a pro Produkty s pevnou cenou.

  3.2 Ceny Investičních produktů se řídí aktuální spotovou cenou drahých kovů a kurzem EUR/CZK.

  3.3 Kupující bere na vědomí, že cena Investičních produktů není v E-shopu uvedena jako cena konečná, ale pouze jako cena platná v okamžiku vytvoření objednávky. Po uzavření Kupní smlouvy určí Prodávající konečnou cenu, o které bude Kupujícího bezodkladně informovat emailem nebo telefonicky. V případě, že Kupující s konečnou cenou nesouhlasí, je oprávněn od smlouvy odstoupit.

  3.4 Fixaci ceny Investičních produktů je Kupující povinen provést s Prodávajícím telefonicky nebo osobní konzultací, a to vždy v pracovní den od 09:00 hod do 16:45 hod (vyjma státních svátků v západní Evropě). Fixace ceny má okamžitou účinnost.

  3.5 Fixace ceny může být provedena také prostřednictvím internetové objednávky v E-shopu vždy v pracovní den od 09:00 hod do 16:45 hod (vyjma státních svátků v západní Evropě), avšak pouze v případě, že zboží v rámci všech Objednávek Kupujícího v daný den nepřesáhne částku 150.000 Kč.

  3.6 Fixaci ceny prostřednictvím internetové objednávky v E-shopu lez provést kdykoli, avšak pouze v případě, že zboží v rámci všech Objednávek Kupujícího v daný den nepřesáhne částku 50.000 Kč

  3.7 Prodávající je oprávněn fixaci ceny v Kupní smlouvě vyloučit.

  3.8 Cena Produktů s pevnou cenou je v E-shopu uvedena jako konečná. Tuto cenu je Prodávající oprávněn navýšit pouze o poštovné a balné.

  4. Uzavření Kupní smlouvy

  Prodávající vystaví na základě Objednávky Kupujícího zálohovou fakturu, která je návrhem na uzavření Kupní smlouvy. Uhrazením částky dle zálohové faktury se Kupní smlouva považuje za uzavřenou, a to dnem odeslání částky z účtu Kupujícího na účet Prodávajícího, dnem převzetí hotovostní platby Prodávajícím na pobočce, dnem předání částky zprostředkovateli poštovních služeb.

  5. Platební podmínky

  5.1 Kupující je povinen uhradit Cenu přesahující částku ve výši 250.000 Kč bezhotovostním převodem na účet Prodávajícího.

  5.2 Kupující je oprávněn zvolit pro dodání zboží poskytovatele poštovních služeb, avšak pouze v případě, že výše Objednávky nepřesáhne 50.000 Kč.

  6. Dodání zboží

  6.1 Dodání zboží je možné prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo osobním odběrem na jedné z poboček Prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje právo omezit množství dodaného zboží z jakéhokoli důvodu.

  6.2. Zboží, které má Prodávající skladem, se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu bez zbytečného odkladu do 48 h.

  6.3. Zboží, které nemá Prodávající skladem, se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu do 21 pracovních dnů od uzavření Kupní smlouvy.

  6.4. Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že doba dodání může být z objektivních příčin způsobených třetími osobami prodloužena.

  6.5. Prodávající je povinen zboží vydat Kupujícímu až po uhrazení celé kupní ceny včetně úschovného a sankčních poplatků.

  6.6. Prodávající zašla zboží Kupujícímu na adresu, kterou mu Kupující sdělí v Objednávce nebo jiným způsobem. Prodávající a Kupující si sjednali tyto ceny poštovného a balného:

  zboží v ceně do 10.000, -                          99,- Kč

  zboží v ceně do 20.000, -                          129,- Kč

  zboží v ceně do 40.000, -                          149,- Kč

  zboží v ceně do 100.000, -                         209,- Kč

  zboží v ceně do 250.000, -                         399,- Kč

  zboží v ceně do 500.000, -                         739,- Kč

  zboží v ceně do 1.000.000, -                     1.449, - Kč

  Poplatek za dobírku činí 54,-Kč.

  6.7. V případě, že Kupující neobdrží zboží ve sjednané lhůtě, je povinen o tom Prodávajícího bezodkladně informovat e-mailem.

  6.8 V případě, že si Kupující nepřevezme zboží do 15dní od data uložení na poště. Bude zásilka vrácena zpět jako nedoručitelná a Prodávající je oprávněn:

  • odstoupit od Kupní smlouvy
  • byla na zboží vystavena zálohová faktura, zaslat výzvu k vyzvednutí a uhrazení zboží
  • dohodnou se jinak
  • fakturovat skladné dle ceníku a další náklady spojené s dodatečným dodáním zboží

  6.9 Dodal-li Prodávající Kupujícímu větší množství, než bylo objednáno. Je Kupující tuto skutečnost povinen nahlásit Prodávajícímu. Kupující je oprávněn v takovém případě doplatit Cenu zboží a zboží si ponechat nebo Prodávajícímu zboží dodané nad rámec Kupní smlouvy bezodkladně vrátit.

  6.10 Prodávající se zavazuje uschovat pro Kupujícího objednané zboží zdarma po dobu 21 pracovních dnů od zaplacení. V případě, že si Kupující v uvedené lhůtě zboží nevyzvedne, je povinen hradit skladné v následující výši:

  zboží v ceně do 250.000, -                         28,-/den

  zboží v ceně do 500.000, -                         38,-/den

  zboží v ceně do 1.000.000, -                     58,-/den

  zboží v ceně do 10.000.000, -                  78,-/den

  zboží v ceně nad 10.000.000, -                98,-/den

  6.11 Skladné je Prodávající oprávněn fakturovat Kupující vždy v souhrnu za kalendářní měsíc, a to vždy do 10. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém vznikl Prodávajícímu na skladné nárok.

  6.12 Nárok na vydání zboží vzniká Kupujícímu až úhradou celé částky skladného. V případě, že částka účtované za skladné přesáhne cenu dodávaného zboží, je Prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy.

  6.13 V případě, že bude obal zboží porušen po předání zboží Prodávajícím dopravci a před převzetím zboží Kupujícím od přepravce, je Kupující povinen na tuto skutečnost upozornit Prodávajícího ve lhůtě 24 hod od převzetí zboží, a to formou zaslání emailu Prodávajícímu, ve kterém bude přílohou protokol o poškození obalu či zboží, uzavřený mezi přepravcem a Kupujícím.

  7. Ochrana osobních údajů

  7.1 Kupující uděluje dle ust. § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas se zpracováním svých osobních údajů, poskytnutých Prodávajícímu. Zpracování předmětných osobních údajů je nezbytné pro plnění dle Kupní smlouvy.

  7.2 Osobní údaje Kupujícího budou zpracovávány pouze po dobu a pouze pro účely plnění Kupní smlouvy.

  7.3 Prodávající informuje Kupujícího o jeho právu přístupu k osobním údajům a právu na opravu osobních údajů. Pokud Kupující zjistí nebo se domnívá, že Prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, má právo požádat Prodávajícího o vysvětlení, požadovat, aby byl takto vzniklý stav odstraněn, zejména se může jednat o blokování poskytnutých osobních údajů, provedení jejich opravy, jejich doplnění či likvidaci.

  8. Záruka a reklamace

  8.1 Prodávající poskytuje na zboží záruku v délce 24měsíců.

  8.2Kupující je povinen podat reklamaci Prodávajícímu písemně na email: info@zlatabanka.com. Reklamace musí obsahovat číslo objednávky nebo faktury a detailní popis reklamované vady včetně přiložení fotodokumentace.

  8.3 Reklamaci není Kupující oprávněn uplatnit na zboží, na které byla poskytnuta sleva z důvodu jeho poškození.

  9. Společná a závěrečná ustanovení

  9.1 Tyto Podmínky platí subsidiárně pro Kupní smlouvy a Objednávky.

  9.2 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnost jejich zveřejněním na internetových stránkách Prodávajícího www.zlatabanka.store

  .

   

  ZTA4N